viernes, 5 de abril de 2019

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL 3r ESO


En el següent document trobaràs informació referent a:


  • Estructura del sistema educatiu. LOMCE
  • Itineraris de 4t d'ESO al nostre centre.
  • Que fer després de 4t d'ESO?
  • Que fer sense possibilitats d'obtindre el títol de graduat d'ESO?
  • Com puc prendre la decisió?
  • Webs d'interés
ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESIONAL. 3r ESO.

CONTINGUTS

1.- ABANS DE COMENÇAR

2.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIU

3.- ITINERARIS DE 4T D'ESO

4.- QUÈ FER DESPRÈS DE 4t D'ESO?

  4.1. Batxillerat.
  4.2. Cicles Formatius de Grau Mitjà
  4.3. Ensenyances de Règim especial: Arts Plàstiques i Disseny

5.- QUÈ PUC FER SENSE POSIBILITATS D'OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA?

  5.1. Formació Professional Bàsica.
  5.2. Proves d'Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà.
  5.3. Educació secundària per a persones adultes: escola permanent d'adults.
  5.4. Proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a majors
         de 18 anys.
  5.5. Altres estudis i Professions.

6.- COM PUC PRENDRE LA DECISIÓ?

7.- WEBS D'INTERÈS1.- ABANS DE COMENÇAR

Pretenem, des del Departament d’Orientació del col.le  fer un xicotet recull de la informació que està al nostre abast i que considerem que és interessant tindre en compte a l’hora de prendre decisions sobre el teu futur acadèmic i laboral.
Per tal que l’elecció siga responsable cal:
Tenir informació i conéixer les distintes ofertes educatives del proper curs.
Marcar-te unes METES i dirigir els teus esforços en eixa direcció.
Analitzar els requisits necessaris per a cadascuna de les opcions, les perspectives
de futur i allò que s’està disposat a realitzar.
Conéixer les teues possibilitats, ser REALISTA.
Prendre decisions sense presses, amb la informació suficient i dedicant-li el temps
necessari.
Això implica una gran RESPONSABILITAT, perquè les teues decisions actuals tindran importants conseqüències en el futur. Convé que tingues en compte que en la decisió vocacional influïxen:
Les experiències familiars, escolars i socials que has tingut i tens en l’actualitat.
Les opcions i oportunitats que se t’oferixen.
Les teues expectatives, interessos i gustos. Les teues capacitats, hàbits d’estudi.
En este procés recorda que pots comptar amb l’ajuda i col·laboració dels tutors i de les tutores, dels professors i del Departament d’Orientació.
Gran part de la informació d’aquests fulls també està disponible al Departament d’Orientació.
Esperem que tota aquesta informació siga del vostre interés i aprofitament.2.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIU (LOMCE)
QUE PUC FER DESPRÉS DE 3r D’ESO?

Per a respondre a esta pregunta pots estudiar l'organigrama del Sistema Educatiu. En ell veuràs que tens tres possibilitats d'obtindre el Graduat en ESO per tres vies diferents:

1. 4t d'ESO. És l'itinerari més recomanable per a estudiar posteriorment:
a) Batxillerat (qualsevol modalitat)
b) Fromació Professional de de Grau Mitjà.
c) Accedir al Mòn laboral

2. Aconseguir el Graduat en ESO a través d'un Programa  específic de Millora de l'aprenentatge i el rendiment. En este cas podràs accedir al programa si eres proposat per l'equip de professors.
És convenient triar les matèries troncals opcionals més adequades en funció dels estudis posteriors, (modalitats de Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà) tenint en compte el nivell d'exigència en els trams educatius posteriors.
Estes eleccions mai han de fer-se a l'atzar, en funció de la seua aparent facilitat o per influència del que els teus companys i companyes hagen fet. Has d'informar-te,
consultar, assessorar-te i triar amb responsabilitat, ja que la base que adquirixes
en 4t ha d'estar relacionada amb els futurs  estudis que vols realitzar.

LA NOSTRA ELECCIÓ HA D'ESTAR EN FUNCIÓ DEL QUE PENSEM   FER DESPRÉS DE L’ ESO


3-ITINERARIS DE 4t D’ESO AL NOSTRE CENTRE


HOJA DE MATRÍCULA 4º ESO – LOMCE –L'Avaluació final d’Educació Secundària Obligatòria i títol de Graduat en
Educació Secundària Obligatòria
En finalitzar el quart curs, els alumnes i les alumnes realitzaran una avaluació individualitzada per l’opció d’ensenyances acadèmiques o per la d’ensenyances aplicades. Les proves seran aplicades i qualificades per professorat del Sistema Educatiu Espanyol extern al centre.
El Títol de Graduat en ESO, que tindrà efectes laborals i acadèmics. Per obtenir el títol s’ha de aprovar l'avaluació final amb una nota de 5 o mès.
La calificació final:
– 70%: mitjana de les calificacions en cada una de las matèries cursades en ESO.
– 30%: nota obtinguda en la prova de Avaluació Final d’ESO.
– Constará en el títol l'itinerari cursat i la qualificació final d’ ESO.

Amb el Títol de Graduat en ESO què puc fer?:
Batxillerat (opció ensenyances acadèmiques de 4t d'ESO)
Cicles formatius de Grau Mitjà (opció de ensenyances aplicades de 4t d'ESO).
Mòn Laboral

4.- QUÈ FER DESPRÈS DE 4t D'ESO?

4.1. BATXILLERAT
El Batxillerat és una etapa postobligatòria de l’educació secundària i, per tant, té caràcter voluntari.El Batxillerat proporciona formació, maduresa intel·lectual i humana,coneixements i habilitats que permeten accedir a l'educació superior o incorporar-se a la vida activa. El batxillerat comprén 2 cursos i està organitzat en tres Modalitats:
  • CIÈNCIES
  • ARTS
  • HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

La modalitat d’Humanitats i Ciències Socials s’organitzarà en dos itineraris diferenciats,
un d’ells d’Humanitats i l’altre de Ciències Socials. Abans de triar una modalitat i opció cal tenir en compte:
a) Estudis Universitaris
Convé observar atentament la vinculació entre les àrees de coneixement a les quals s’adscriuen els distints estudis universitaris i cada modalitat de batxillerat, perquè en la gran majoria d’estudis de Grau universitaris amb places limitades (quasi tots) en la pràctica sols es pot accedir si s’ha millorat la nota general d’accés amb dues de les matèries de batxillerat amb les quals es troben vinculats.
b) Formació Professional de Grau Superior
El sistema educatiu estableix que, per a accedir a la Formació Professional de Grau Superior, cal tenir totes les assignatures aprovades de Batxillerat.
Les assignatures dels batxillerats s'agrupen en troncals generals, troncals de modalitat , d’opció específica i de LLiure configuració autonòmica.
L’avaluació en el Batxillerat tindrà un caràcter continu i formatiu, així com un caràcter diferenciat. Les decisions sobre promoció de l’alumnat s’adoptaran en l’última sessió d’avaluació de cada curs escolar, superant totes les matèries o amb 2 suspeses com a màxim. Es podrá repetir 1 vegada cada curs.

Els alumnes i les alumnes realitzaran una avaluació individualitzada en finalitzar Batxillerat. Només podran presentar-se a esta avaluació aquells alumnes que hagen obtingut avaluació positiva en totes les matèries. Les proves seran aplicades i qualificades per professorat del sistema educatiu espanyol extern al centre. La superació de la prova requerisc un mínim de 5.

El Títol de Batxillerat. Per obtenir el títol s’ha de aprovar l'avaluació final amb una nota  de 5 o mès. Té efectes laborals i acadèmics.

Amb el Títol de Batxillerat puc fer:
-Cicles formatius de Grau superior.
-Estudis Universitaris de grau després de superar la prova final.
-Graus i Estudis superiors d’Ensenyaments Artístics, de música i dansa, d/art
dramàtic (mitjançant prova específica)
-Començar a treballar

4.2. CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL.

La Formació Professional Específica es defineix com un conjunt d'habilitats, capacitats i coneixements necessaris per a exercir una gamma més o menys àmplia de llocs de treball.
La Formació Professional es configura en Cicles Formatius  de Formació básica, de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior.
La duració dels cicles està entre 1.400 i 2.000 hores de formació que engloba les hores lectives destinades a la formació al centre educatiu i així com les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball.
Tant els cicles formatius de grau mitjà, com els de grau superior, s'organitzen internament mitjançant mòduls professionals, (terme equivalent a allò que generalment entenem com a assignatura) i que corresponen a la formació específica de cada especialitat. Tots els cicles incorporen formació en centres de treball. Per tal d'obtenir el títol en un cicle formatiu cal haver superat tots els seus mòduls.

Els requisits acadèmics necessaris per tenir-hi accés són:
Per accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà cal tindre el Graduat en Educació Secundària Obligatòria o haver cursat un cicle de Formació Professional Bàsica. També es pot accedir mitjançant una prova si es tenen 17 anys o s’acompleixen abans del 31 de desembre de l’any en què es realitze la prova.
El títol obtingut en acabar la Formació Professional de grau mitjà és el de TÈCNIC en  l'especialitat cursada.
El títol obtingut en acabar la Formació Professional de grau superior és el de TÈCNIC SUPERIOR en l'especialitat cursada.
Els Cicles Formatius s’organitzen en Famílies Professionals i responen a diferents requeriments del sistema productiu i per tant cada un d’ells té uns continguts específics.

5.- QUÈ PUC FER SENSE POSIBILITATS D'OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA?

Pots accedir a:
1.Cicles de Formació Professional Bàsica. A partir de 15 anys, sempre i quan s’haja cursat el 1r cicle d’ESO.
2. Formació professinal básica de 2ª. Oportunitat. (Majors de 17 anys).
3.  Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional (prova d’accés).
4. Oferta formativa de Educació de Persones Adultes (cal tenir 18 anys).
5. Proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a majors de 18 anys.
6. Altres estudis i professions

5.1. CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA.

➢ Requisits d’accés:
- Tenir complits 15 anys , o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del
programa, sense el títol de Graduat en ESO.
- Haver realitzat 3er curs d'ESO o excepcionalment 2n curs d'ESO.
- Haver sigut propost per l'equip docent del grup als pares, mares o tutors legals.
- Cal aportar el consell orientador per mitjà d’un certificat que acredite haver sigut
proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un
cicle de Formació Professional Bàsica. El dit consell orientador serà expedit pel
director o directora i el tutor o tutora de l’alumne o alumna, i s’inclourà en l’expedient
de l’alumne o alumna junt amb el document de consentiment dels pares, mares o
tutors legals, perquè curse estes ensenyances.

Estructura:
1. Els cicles de FPB tenen una duració de 2 anys (2.000 h) i es pot repetir 1 vegada cada curs.
2. S'organitzen en moduls professionals:
1. Moduls que formen en el perfil professional elegit.
2. Moduls asociats a l'adquisició de les competències bàsiques:
a) Ciències Aplicades I i II (Matemàtiques i Ciències Aplicades)
b) Comunicació i Societat I i II (Castellà, Valencià, Llengua estrangera i CC
socials).
3. Formació i Oientació Laboral I i II
4. Formació en Centres de Treball (en 2n curs).

Titulació que s'obté
- Títol Professional Bàsic en ….......................... (INFORMÀTICA D'OFICINA).
- Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

Documentació necessària per a la matrícula :
L’alumnat admés haurà de presentar en el centre educatiu en què haja obtingut
plaça la documentació següent:
Documentació acreditativa de la identitat i edat del/de la sol· licitant. (DNI).
Certificació acadèmica de l’últim centre en què estiga escolaritzat, en què consten
les qualificacions obtingudes en el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o
equivalent als efectes d’admissió.
Certificat acreditatiu del Consell orientador.
En el supòsit d’accedir per la reserva de discapacitats. Acreditació de la discapacitat:
l’alumnat amb greus problemes d’audició, visió, motricitat o altres necessitats
educatives especials que participe en el procediment d’admissió per la reserva per a
persones amb discapacitat.

5. 2. PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Requisit d'edat: Tenir 17 anys complits o complir-los durant
l'any
Continguts de les proves d'accés comuns a tots els CFGM:
           
3 Parts:
1) Part lingüística: coneixements de Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) i llengua estrangera (anglés). Constarà de 2 apartats:
1.1) Llengua i Literatura (castellana o valenciana)
1.2) Llengua estrangera (anglés)
2) Part Social: coneixements de Ciències Socials: Geografia i Història.
 3)  Part Científic-Matemàtica-Tècnica : versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la informació i competència digital. Constarà de 3 apartats:
3.1) Matemàtiques
3.2) Ciències Naturals
3.3) Tractament de la informació i competència digital.

5.3 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES ADULTES: ESCOLA
PERMANENT D'ADULTS

Entre altres activitats, les EPAs preparen per a l'obtenció del Graduat Escolar. També es pot estudiar castellà i valencià per a estrangers. En estos centres pots inscriure't si tens 18 o més anys; si justifiques que està treballant poden atendre't des dels 16 anys.
En el moment d'accedir a la formació de persones adultes s'efectuarà amb caràcter
preceptiu una valoració inicial de cada persona adulta, per a procedir a la seua orientació i  adscripció. Esta valoració inicial comprendrà aspectes relacionats amb els coneixements,experiències, habilitats i procediments que posseïsca cada persona i tindrà en compte els seus estudis anteriors, expectatives i interessos.

5. 4. PROVES PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A MAJORS DE 18 ANYS

Requisits per a presentar-se a la prova
Podran inscriure’s per a la realització de la prova per a l’obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària aquelles persones que complisquen com a mínim 18 anys l’any natural de la convocatòria en què es matriculen.
Convocatòries
Es realitzaran dos convocatòries anuals en els mesos de juny i octubre de les proves que fa referència a l’apartat anterior.
Matrícula
La formalització de la matrícula es realitzarà en les direccions territorials de Cultura i
Educació, segons el model d’instància que figura en l’annex I de l’orde de l’orde 7 de Juny de 2000, durant el mes d’abril per a la convocatòria de juny i en la segona quinzena d’agost i primera setmana de setembre, per a la convocatoria d’octubre.


Característiques de la Prova
La prova versarà sobre continguts relatius als mòduls següents: Valencià; Castellà;
Llengua Estrangera; Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut;
Ciències i Tecnologia; El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals.
La prova se celebrarà en sessions de matí i vesprada.
La sessió de matí s’iniciarà a les 09.30 hores i finalitzarà a les 14.00 hores, i es dedicarà íntegra a la primera i segona part de la prova. La primera part constarà de continguts dels mòduls següents: Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia. Esta part es realitzarà des de les 9.30 fins a les 11.30 hores.
D’11.30 hores a 12.00 hores hi haurà un període de descans. La segona part constarà de continguts dels mòduls següents: El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals, i es realitzarà des de les 12.00 a les 14.00 hores.
La sessió de vesprada, que començarà a les 16.00 hores, I finalitzarà a les 19.30 hores, es dedicarà a la tercera part de la prova que contindrà continguts dels mòduls següents: Valencià, castellà i Llengua Estrangera.

5.5. ALTRES ESTUDIS I PROFESSIONS

A més de tot el que s’ha exposat hi ha altra sèrie d’estudis que poden ser interessants.
Donada la seua varietat i especificat, per raons d’espais no es detallen en aquests fulls
informatius.Fem referència a:
- Conservatoris de Música i Dansa
- Escoles Oficials d’Idiomes
- Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià
- Estudis que es poden desenvolupar a les forces armades
-Cursos que s’organitzen des de les administracions, SERVEF, sindicats, col·legis
professionals, gremis, acadèmies...
Cas d’estar interessat o interessada cal adreçar-se als tutors o tutores, o al Departament d’Orientació..


6. COM PUC PRENDRE LA DECISIÓ?

És important que una vegada que has arribat fins a 3r de l'ESO faces una reflexió i
anàlisi sobre tu mateix i sobre les teues expectatives futures en el món laboral, perque estas a punt de prendre una decisió que pot determinar els teus pròxims anys. Pensa en les preguntes següents:
Com m'ha anat fins ara en l'Educació Secundària Obligatòria?
A què m'agradaria dedicar-me en el futur?
Per a què tinc més habilitats?
Quan fem un procés d’anàlisi per a prendre una decisió, les possibilitats d’equivocar- se es redueixen. Així que, per a prendre una decisió realista i responsable, en funció de les meues metes, hem d'analitzar els sigüents aspectes:

1)Les aptituds acadèmiques i hàbits d'estudi.
2)Els interessos i preferències professionals.
3) El Historial acadèmic en tots els cursos d'ESO: el rendiment acadèmic i les
qualificacions que has tret en les matèries curriculars, així com l'interès que et susciten
eixes matèries i l'esforç que estas realitzant en cadascuna d'elles.
4)Tota la informació de les opcions acadèmiques i itineraris educatius possibles.WEBS D’ INTERÈS
· Conselleria d’Educació: www.edu.gva.es
http://www.edu.gva.es/eva/index.asp
· Vull ser: http://www.quieroser.net/principal.php
· Portal de FP: http://www.todofp.es/
· Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/
· Informació Ministeri d’ Educació: http://www.educacion.gob.es
· Informació beques: http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/paraestudiar.
html
· Instituto Valenciano de la Juventud: http://www.ivaj.es/infoivaj/principal/
· Instituto de la juventud: http://www.injuve.mtas.es/injuve/portal.portal.action
· Escoles D’Adults: http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/val/ordenacion_adultos.htm
Pag Web kekiero.es: http://www.kekiero.es
· Servei telefònic gratuït d’informació sobre tot el sistema educatiu: 900202122